4.7/5 - (14 امتیاز)

گریتینگ چیست ؟ شبکه های فلزی حاصل مونتاژ تسمه باربر و رابط (تسمه، میلگرد یا چهارپهلو) بوده و پس از جوشکاری و تمیزکاری با پوشش گالوانیزه گرم، آبکاری خواهد شد.

باربرها همیشه از نوع تسمه ساخته می شوند. چرا که اکثر بار بر روی تسمه ی باربر می باشد. لذا می توان با تغییر ضخامت تسمه باربر و یا نزدیک یا دور کردن فاصله باربرها از یکدیگر میزان مقاوت را بالا برد. در نتیجه وزن قطعه نیز افزایش می یابد. لذا باید متناسب با نیاز و بار وارده این تسمه طراحی شود. عموما فاصله بین تسمه های باربر بین 30 تا 50 میلیمتر انتخاب می گردد. باید توجه کرد که طول تسمه های باربر با طول دهانه بارگذاری نسبت مستقیم دارد.

رابط نیز از سه نوع تسمه، نیم تسمه و میلگرد (چهار پهلو) انتخاب می شود. از آنجا که رابط ها تاثیر زیادی در مقاومت حاصله ندارند. آنها را متناسب با نیاز و رفت و آمد انجام شده انتخاب می کنند. فاصله بین رابط ها نیز در وزن کل تاثیر می گذارد که عموماً این فاصله بین 50 تا 100 میلیمتر انتخاب می گردد.

چشمه گریتینگ چیست یا همان مشبندی

 به فاصله بین تسمه های باربر و رابط از یکدیگر می گویند. در واقع یک عدد برای فاصله بین باربرها و عدد دیگر برای فاصله بین رابط ها از یکدیگر به کار می رود.

مثال: چشمه (مش بندی) 50*30 که مقدار 30 میلیمتر فاصله ی بین باربرها و مقدار 50 میلمیتر فاصله بین رابط ها از یکدیگر می باشد.

گریتینگ چیست

گریتینگ چیست